Produkty Silniční vláčky Trubač Na prodej

Lázeňský řád Lašských pivních kúpelí

Lázeňský řád Lašských pivních kúpelí

 

I.                  Obecná ustanovení
A.    Účel lázeňského řádu

Lázeňský řád slouží k zajištění bezpečnosti, pořádku a čistoty v prostorách pivních kúpelí.
Lázeňský řád je závazný pro všechny návštěvníky pivních kúpelí.

B.     Provozní pokyny pro návštěvníky Lašských pivních kúpelí

Každý návštěvník pivních kúpelí se zaplacením vstupného a vstupu do prostor pivních kúpelí zavazuje dodržovat lázeňský řád, jakož i veškerá další pravidla řádného a bezpečného provozu.
Poskytování služeb v areálu pivních kúpelí je pouze v čase určeném pro veřejnost.
Vstup do pivních kúpelí je povolen pouze osobám starším 12 let.
Z návštěvy pivních kúpelí mohou být vyloučeny osoby opilé nebo pod vlivem drog.
Osoby se zdravotními problémy by se měly ujistit, že pro ně návštěva pivních kúpelí neponese zvláštní zdravotní rizika.
Do pivních kúpelí se zvlášť nedoporučuje vstup těhotným ženám, osobám s cévním onemocněním a s vysokým krevním tlakem.
Osobám, které se z důvodu tělesného nebo duševního postižení nemohou samostatně bezpečně pohybovat anebo by mohly ohrozit své zdraví, je vstup do prostor pivních kúpelí povolen pouze s příslušným doprovodem.
Návštěvník je povinen používat pro pohyb v prostorách pivních kúpelí jednorázové přezůvky.
Návštěvníkům je zakázáno jakékoliv chování odporující dobrým mravům nebo narušující dodržování bezpečnosti, klidu a pořádku.
Každý návštěvník je povinen brát v úvahu zvýšené riziko úrazu, které je spojeno s provozem pivních kúpelí v souvislosti s mokrými plochami. Proto je nutná zvýšená opatrnost, zvláště při vstupu a výstupu z van.
Veškeré úrazy jsou návštěvníci povinni ihned nahlásit personálu pivních kúpelí, který zajistí poskytnutí první pomoci. Při včasném neoznámení úrazu v rámci procedur v pivních kúpelích nebude brát provozovatel zřetel na pozdější nahlášení úrazu.
Platí přísný zákaz kouření v prostorách pivních kúpelí.

C.     Zásady chování návštěvníků v prostorách Lašských pivních kúpelí

V prostorách pivních kúpelí je zakázáno dělat zbytečný hluk, běhat a vstupovat do prostor určených pouze pro personál.
Každý návštěvník je povinen uposlechnout pokynů personálu pivních kúpelí, která je zodpovědná za bezpečnost návštěvníků a dodržování lázeňského řádu.
Ve všech prostorách pivních kúpelí platí přísný zákaz donášení vlastních sklenic a předmětů ze skla, které by mohly v případě uklouznutí způsobit vážný úraz.
Osoby, které nerespektují lázeňský řád, mohou být vykázány personálem pivních kúpelí, bez navrácení vstupného.
Je zakázáno vstupovat do prostor van ve venkovní obuvi.
Konzumace jídla je dovolená jen v prostorách k tomu určených.
Návštěvníci jsou povinni odevzdat nalezené předměty zaměstnancům pivních kúpelí.

II.              Závěrečná ustanovení
A. Ustanovení pro pobyt návštěvníků pivních kúpelí

Návštěvníci pivních kúpelí využívají pobyt v pivních kúpelích na vlastní nebezpečí. Provozovatel nebo osoby jím pověřené ručí za škody vzniklé v prostorách pivních kúpelí, jen u škod způsobených ublížením na životě, na těle nebo na zdraví, v případě úmyslného zavinění nebo hrubého porušení povinností ze strany provozovatele nebo pověřené osoby. Za poranění a úrazy, které si návštěvníci způsobí vlastní neopatrností nebo nedodržením tohoto řádu nenese provozovatel žádnou odpovědnost.
Provozovatel neodpovídá za věci vnesené do prostoru pivních kúpelí mimo věci umístěné v řádně uzamykatelných skříňkách.
Provozovatel neručí za cenné věci vnesené do prostor pivních kúpelí a věci ponechané bez dozoru na venkovní ploše. Za cenné věci se považují větší částky peněz, šperky, mobily, platební karty aj.
Případné krádeže je nutné nahlásit personálu pivních kúpelí, který přivolá policii. Bez ohlášení policii nemůže být škoda pojišťovnou a provozovatelem uznána.
V případě požáru jsou návštěvníci pivních kúpelí povinni postupovat dle instrukcí personálu pivních kúpelí popřípadě Požárních poplachových směrnic.

Hotel Šipka v Štramberku hodnocení